~:/~z/v

~
~:
~:/
~:/.
~:/.x
~:/.xy
~:/.xyz
visdormatn—v\\eotu.xyz
v
/v

visdormatn

v/
url
/v
<3> Visualidentity&imagery.

identities,documentations&visualizations;
fotos,typos,icons,colors,layouts,textures,patterns

/a
/f
<4> F
zoneut